Bosanski Njemacki Engleski
PRIJAVA | REGISTRACIJA
Pružite podršku Udruženju „Plemenito srce“
Pretraga

Statut

Na osnovu člana 12, 13, 14, 16, 17, 18 i 19 Zakona o udruženjima i fondacijama ( Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 45/02) Skupština Omladinskog Udruženja „Plemenito srce“ iz Vogošće ( u daljem tekstu Udruženje), na sjednici održanoj dana 10. 03. 2011. godine donosi :

STATUT   OMLADINSKOG   UDRUŽENJA   „ PLEMENITO SRCE “   I   UVODNE   ODREDBE

Član 1.

Ovim Statutom utvrđuju se odredbe o nazivu, sjedištu i području djelovanja Udruženja, o ciljevima i djelatnostima, o informisanju javnosti rada Udruženja, o članstvu, pravima, obavezama i odgovornosti članova, o unutrašnjoj organizaciji, o tijelima Udruženja, nijhovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uslovima i načinu opoziva, trajanju mandata, te odgovornosti članova, imovini i raspolaganju s mogućom dobiti, načinu nabavljanja imovine, kao i prestanku rada Udruženja i postupku raspodjele imovine u slučaju prestanka rada Udruženja.

Član 2.

Omladinsko Udruženje „ Plemenito srce“ je nevladina, dobrovoljna i vanstranačka organizacija osnovana radi okupljanja građana Bosne i Hercegovine, bez obzira na nacionalnu, vjersku, političku, ekonomsku, socijalnu i obrazovnu osnovu i pripadnost, koja će svojim dobrovoljnim radom doprinijeti pomoći djeci i mladima u socijalnoj potrebi.

Član 3.

Udruženje ima svojstvo pravnog lica. Puni naziv udruženja je: „Omladinsko Udruženje Plemenito srce“, a skraćeni naziv je „ Plemenito srce“.

Član 4.

Udruženje se registrira kod Ministarstva pravde Kantona Sarajevo, čime stiče status pravnog lica.Udruženje predstavlja predsjednik i sekretar Udruženja.Imenovanje se vrši na period od četiri godine bez ograničenja mogućnosti ponovnog imenovanja.U vršenju svojih obaveza i ovlaštenja predsjednik Udruženja je obavezna djelovati u najboljem interesu Udruženja.

Član 5.

Sjedište Udruženja je u Vogošći, ulica Omladinska 46.Područje djelovanja Udruženja je Kanton Sarajevo, a po potrebi i šire.

Član 6.

Udruženje može sarađivati sa kantonalnim, federalnim ili državnim udruženjima, te međunarodnim organizacijama koje djeluje na prostoru Bosne i Hercegovine ili van nje.

Član 7.

Pregovore i ostale neophodne procesne radnje izvršava Upravni odbor Udruženja, koji je dužan da o tome obavijesti Skupštinu Udruženja na prvom zasjedanju.Upravni odbor Udruženja ( u daljem tekstu Upravni odbor) isto tako može odlučiti da Udruženje istupi iz članstva organizacije ( udruženja) u koja je predhodno ušla i o tome obavještava Skupštinu na prvom zasjedanju.

II PRAVNI STATUS, ZNAK I PEČAT UDRUŽENJA

Član 8.

Danom upisa u registar kod Ministarstva pravde Kantona Sarajevo, “ Omladinsko udruženje Plemenito srce „ iz Vogošće stiče svojstvo pravnog lica, sa pravima, obavezama i odgovornostima koje proistuču iz Zakona i ovog Statuta. Udruženje je samostalno u svom radu i raspolaganju svojim sredstvima.

Član 9.

Udruženje ima svoj znak i pečat.

Član 10.

Znak udruženja predstavlja crveno srce u kojem stoji skraćeni naziv Udruženja,a koje je obavijeno dvjema rukama u kojima piše puni naziv Udruženja. Iznad ruku i srca stoji krug koji predstavlja glavu.

Član 11.

Pečat Udruženja je okruglog oblika, prečnika 35 mm, sa tekstom naziva u obliku kružnice ispisano latinicom.Način upotrebe i čuvanje pečata utvrđuje Upravni odbor posebnim aktom.

III CILJEVI, ZADACI I DJELATNOST UDRUŽENJA

Član 12.

Udruženje podstiče i koordinira aktivnosti svojih članova na ostvarivanju zajedničkih ciljeva i zadataka, u skladu sa Zakonom o udruženjima i drugim zakonskim propisima, a na osnovu svojih programskih ciljeva, radi kojih je ovo Udruženje osnovano.

Član 13.

Osnovni ciljevi, zadaci i djelatnosti Udruženja su:

 • Poštivanje prava čovjeka zagarantovanih međunarodnim sporazumima;

 • Pomaganje materijalno ugroženim populacijama;

 • Ostvarivanje pomoći djeci i omladini sa teškom socijalnom situacijom u stvaranju uslova za svrhovit, cjelovit i samostalan život u društvu ;

 • Organizovanje humanitarnih akcija različite namjene, kao i drugih aktivnosti i poslova značajnih za Udruženje i njegove korisnike.

 • Prikupljanje materijalno – finansijskih sredstava, kao i drugih sredstava za realizaciju projekata;

 • Afirmacija moralnih, naučnih, kulturnih, sportskih i intelektualnih vrijednosti djece i omladine;

 • Organizovanje tribina, javnih manifestacije, seminara, radionica, edukativno- naučnih kvizova i drugih odgojno obrazovnih manifestacija;

 • Edukacija i rad na promoviranju zdravog načina života;- Promocija i afirmacija međureligijskog dijaloga;

 • Zaštita kulturno-historijskog naslijeđa;

 • Štampanje i izdavanje letaka, brošura, časopisa i knjiga u interesu Udruženja;

 • Saradnja sa udruženjima i asocijacijama sličnog programskog opredjeljenja iz zemlje i inostranstva;

 • Zaštita kulturno-historijskog naslijeđa;

 • Kvalitetna saradnja sa lokalnim medijima;

 • Praćenje i analiza pojava u društvu i informisanje javnosti o tome;

Član 14.

Svrha djelovanja Udruženja je oživljavanje ljudskih vrijednosti i povečanje kvalitete života svakog čovjeka.Udruženje uvažava individualne specifičnosti svake pojedine osobe, potiče toleranciju, te pokušava omogućiti djeci i mladima aktivno kreiranje stvari od njihovog interesa.

Član 15.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje se koristi materijalnim i novčanim sredstvima.Udruženje je neprofitabilna organizacija koja se finansira donacijama fizičkih i pravnih lica, članarinom i upisninom svojih članova, dobrovoljnim prilozima i poklonima fizičkih i pravnih lica, dotacijama, a koja može u okviru svojih djelatnosti i programskih ciljeva osnovati subjekt za privredne i druge djelatnosti, pod uslovom određenim zakonom.Udruženje za vođenje svojih aktivnosti može ostvariti prihode dobrovoljnim prilozima građana i pravnih lica iz zemlje i inostranstva.Pomoć može biti u obliku novčanih sredstava, pokretne i nepokretne imovine i ostalih sredstava.Sva pokretna i nepokretna imovina koju Udruženje stekne svojim djelovanjem je njegovo vlasništvo i može se koristiti isključivo za ostvarivanje ciljeva i zadataka utvrđenih Statutom Udruženja.Radi sticanja sredstava potrebnih za rad u okviru Udruženja mogu se obavljati i djelatnosti organiziranjem stručnih manifestacija, kongresa, seminara i sl.

Član 16.

Očekivana dobit od djelatnosti Udruženja jeste veći broj osnažene djece i mladih, više univerzalnih i selektivnih učinkovitih programa prevencije, veča uključenost djece i mladih u vlastiti razvoj, te veća senzibilacija porodice i zajednice za potrebe i probleme djece i mladih.

Član 17.

Djelatnosti Udruženja se mogu ostvariti kroz: sekcije, sektore, obrazovne profile, polnu pripadnost, godine starosti i zanimanje.

Član 18.

Udruženje će djelovati u okviru određenih moralnih normi i pravila, poštivanje različitosti stavova, misli i ideja, slobode izbora, samostalne organizacije u radu, javnosti i demokratičnosti mišljenja, te odgovornosti pojedinca i organizacije rada.

IV PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA UDRUŽENJA

Član 19.

Članstvo u Udruženju je dobrovoljno, te se stiče potpisivanjem pristupnice i upisom u Registar članova.

Članom Udruženja postaje ono lice koje iskaže dobrovoljno želju za pristup Udruženju i ako to lice prihvata Statut Udruženja,kao i određena pravila ponašanja i djelovanja Udruženja.

Članom Udruženja može biti državljanin Bosne i Hercegovine, strano lice koje ima stalni ili povremeni boravak u Bosni i Hercegovini, ili pravno lice koje dobrovoljno pristupi Udruženju na način propisan Statutom

Odluku o prijemu u Udruženje donosi Upravni odbor unaprijed određenim načinom donošenja odluka.

Članovi udruženja mogu se učlaniti kao redovni, počasni i podupirući članovi Udruženja.

Članarinu Udruženja će posebnim aktom utvrditi Upravni odbor.

Počasni članovi Udruženja mogu postati istaknuti građani, javne ličnosti iz zemlje i inostranstva koji svojim radom, djelatnošću i materijalno - tehničkom pomoći doprinose ostvarenju programskih ciljeve i zadataka Udruženja.

Počasne članove Udruženja bira Upravni odbor o čemu obavještava Skupštinu Udruženja na prvom zasjedanju.

Počasni članovi nemaju pravo odlučivanja u Udruženju.

Podupirući član Udruženja može biti svaki građanin Bosne i Hercegovine, odnosno svako domaće ili strano fizičko ili pravno lice, ukoliko svojim donacijama pomaže ostvarivanju programskih ciljeva Udruženja.

Član 20.

Prava i dužnosti redovnih članova Udruženja su:

 • Da aktivno učestvuju u radu Udruženja i angažiraju se na ostvarivanju programskih zadataka;
 • Da imaju zavidno društveno – moralno vladanje;
 • Da se zalažu za poboljšanje standarda članova Udruženja;
 • Svojim ponašanjem i držanjem dostojno prezentiraju Udruženje;
 • Izvršavaju obaveze koje su im povjerene;
 • Da se angažuju u organima udruženja, daju svoje mišljenje, prijedloge i preuzimaju neposrednu odgovornost za njihovo realizovanje;
 • Čuvati čast i dostojanstvo člana;
 • Plačati članarinu;
 • Članovi Udruženja su dužni čuvati poslovnu tajnu Udruženja.


Član 21.

Članovi udruženja mogu biti lica koja pristupe Udruženju i prihvate programske ciljeve, Statut i opće akte Udruženja i redovno plaćaju utvrđenu članarinu.

Svaki član ima iskaznicu.

Odluku o izgledu i načinu korištenja iskaznice donosi Upravni odbor.

Članovi udruženja su ravnopravni.

O članovima Udruženja vodi se posebna evidencija, a način i ustrojstvo evidencije utvrđuje Upravni odbor.

Fizička lica kao članovi Udruženja, učestvuju u radu i razvijaju svoje aktivnosti neposredno, a pravna lica kao članovi Udruženja, učestvuju u radu i aktivnosti Udruženja preko svojih predstavnika.

Član 22.

Za zadovoljenje potreba članova Udruženja, u okviru Udruženja, mogu se organizovati edukativne, ekološke, kulturne, sportske, humanitarne, kao i druge aktivnosti, koje mogu biti od primarnog značaja za članove Udruženja.

Član 23.

Prestanak članstva

Članstvo u Udruženju prestaje:

 • Ličnim istupanjem;
 • Smrću člana Udruženja, ako je u pitanju fizičko lice;
 • Brisanjem sa evidencije Udruženja;
 • Isključenjem iz članstva.


Član 24.

Članstvo istupanjem prestaje pismenom izjavom člana da više ne želi biti članom Udruženja.

Prije prestanka članstva istupanjem, član je dužan izvršiti sve svoje obaveze prema Udruženju.

Brisanje člana Udruženja iz evidencije se vrši kada član iz neopravdanih razloga zanemaruje vršenje svojih dužnosti ili ne plaća članarinu najmanje 12 (dvanaest) mjeseci, o čemu odluku donosi Upravni odbor.

Isključenje iz članstva vrši se u slučaju kada član Udruženja teže povrijedi odredbe ovoga Statuta ili drugih pravila Udruženja ili ako djeluje protivno ciljevima i interesima Udruženja.

Odluku o isključenju donosi Upravni odbor Udruženja.

Isključenje iz Udruženja povlači sa sobom i opoziv tog člana, ukoliko je izabran na određenu funkciju, odnosno za predstavnika Udruženja.

Prigovor protiv odluke o isključenju iz Udruženja može se podnijeti u roku od 15 dana od dana prijema odluke Skupštini udruženja.

O prigovoru odlučuje Skupština Udruženja na svojoj redovnoj ili vanrednoj sjednici u roku koji se utvrđuje Poslovnikom o radu Skupštine.

Odluka Skupštine po prigovoru je konačna.

V ORGANI UPRAVLJANJA UDRUŽENJA

Član 25.

Organi upravljanja Udruženja su:

 • Skupština Udruženja;
 • Upravni odbor;
 • Predsjednik Udruženja;
 • Nadzorni odbor;
 • Sekretar Udruženja;
 • Sud časti.


Član 26.

Skupština Udruženja

Skupština Udruženja je najviši organ Udruženja i čine je osnivači Udruženja.

Način rada Skupštine pobliže se utvrđuje poslovnikom o radu Skupštine.

Radom sjednice Skupštine rukovodi radno Predsjedništvo, koje bira Skupština iz reda članova na početku rada svake sjednice.

Radno predsjedništvo sastoji se od predsjedavajućeg Skupštine i još dva člana koji se biraju na početku rada Skupštine od kojih su jedan zapisničar i drugi ovjerivač zapisnika, koji zajedno sa radnim predsjedništvom vode i potpisuju zapisnik sa sjednice.

Član 27.

Skupština punovažno odlučuje kada sjednici prisustvuje više od polovine članova osnivača udruženja.

Odluke i zaključci se donose većinom glasova članova koji prisustvuju sjednici, ukoliko Statutom nije predviđeno da se za donošenje određenih akata traži kvalifikovana većina.

Glasanje na sjednici je javno, izuzev ukoliko Skupština na samom zasjedanju ne utvrdi tajni način glasanja. Redovna Skupština Udruženja se saziva najmanje jednom godišnje, a saziva je predsjednik Skupštine, a vanredna Skupština se saziva po potrebi i saziva je predsjednik ili na inicijativu 2/3 članova Skupštine.

Član 28.

Skupština Udruženja u svojoj nadležnosti donosi:

 • Statut i odlučuje o njegovim izmjenama i dopunama 2/3 većinom glasova,dok u svim ostalim slučajevima Skupština punopravno donosi odluke sa nadpolovičnom većinom prisutnih;
 • Opća akta Udruženja i Poslovnik o radu Skupštine, s tim što za donošenje pojedinih općih akata može ovlastiti i Upravni odbor, u skladu sa Statutom;
 • Odluku o promjeni naziva Udruženja;
 • Odluke o udruživanju i razdruživanju Udruženja;
 • Program rada Udruženja i njegovih organa;
 • Odluku o pripadanju Udruženja nekoj drugoj Organizaciji;
 • Odluke po prigovorima i žalbama i žalbama izjavljenim protiv odluka Upravnog odbora Udruženja;
 • Odluku o prestanku rada Udruženja;
 • Daje tumačenje odredbi ovoga Statuta.


Skupština Udruženja u svojoj nadležnosti bira:

 • Predsjednik Udruženja
 • Upravni odbor Udruženja od 3 člana;
 • Nadzorni odbor od 3 člana;
 • Sud časti od 3 člana.


Skupština Udruženja razmatra i usvaja Izvještaj o radu Upravnog odbora Udruženja i Finansijski izvještaj.

Član 29.

Upravni odbor Udruženja

Udruženje ima Upravni odbor, a sastoji se od 3 člana, predsjednik i dva člana, koje imenuje i razrješava Skupština udruženja.

Upravni odbor vrši ovlaštenja sadržana u zakonu, ovom statutu i drugim propisima, a na osnovu blagovremenih i potpunih informacija.

Predsjednik i članovi Upravnog odbora imenuju se istovremeno na razdoblje od četiri godine, s tim da za predsjednika ili člana Upravnog odbora isto lice može biti imenovano više puta bez ograničenja.

Član 30.

Upravni odbor Udruženja ima sljedeće nadležnosti:

 • Priprema sjednice Skupštine;
 • Radi na ostvarivanju ciljeva i zadataka Udruženja i radi na obezbjeđivanju uslova za rad Udruženja,
 • Utvrđuje prijedlog za izbor članova u organe Udruženja koje bira Skupština, te vrši izbor svojih predstavnika u druge organe i organizacije koje to zatraže,
 • Osigurava izvršenje odluka, zaključaka i preporuka Skupštine,
 • Vodi brigu o provođenju Statuta Udruženja, odluka, zaključaka i drugih općih akata Skupštine,
 • Utvrđuje prijedloge programa i planova rada Udruženja,
 • Donosi opća akta, izuzev onih koji su u izričitoj nadležnosti Skupštine,
 • Daje inicijative za izmjene i dopune Statuta i utvrđuje prijedloge općih akata koje donosi Skupština,
 • Donosi Poslovnik o svome radu,
 • Donosi odluku o visini članarine,
 • Utvrđuje prijedlog finansijskog plana Udruženja i završnog računa i iste podnosi Skupštini na usvajanje,
 • Kontrolira izvršenje finansijskog plana , donosi njegov rebalans i vrši nadzor nad utroškom finansijkih sredstava
 • Podnosi izvještaj o svome radu Skupštini,
 • Odlučuje o prijemu i istupanju članova iz članstva Udruženja
 • Izvršava druge zadatke koje mu u nadležnosti stavi Skupština,
 • Utvrđuje koji se dokumenti i podaci smatraju službenom ili drugom tajnom,
 • Vrši i druge poslove i zadatke koji su ovim Statutom i općim aktima Udruženja stavljeni u krug djelovanja i rada Upravnog odbora, kao i poslove koji nisu u izričitoj nadležnosti Skupštine.
 • Provodi poslovnu politiku u vezi sa radom Udruženja i upravlja imovinom Udruženja.
 • Obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom.


Član 31.

Upravni odbor svoje odluke donosi većinom glasova ukupnog broja članova Upravnog odbora.

U nemogućnosti skorijeg sazivanja Upravnog odbora, odluke iz njegove nadležnosti donosi Predsjednik Upravnog odbora, uz obavezu da na prvoj sjednici zatraži od Upravnog odbora da verificira donesene odluke.

Upravni odbor na prvoj sjednici bira sekretara udruženja.

Sjednice Upravnog odbora Udruženja saziva i vodi predsjednik Upravnog odbora Udruženja koji predlaže Upravnom odboru donošenje odluke za unaprijeđenje rada Udruženja, odnosno mjere za otklanjanje nedostataka.

Sjednici Upravnog odbora prisustvuje Sekretar Udruženja i sačinjava zapisnik.

Zapisnik sa sjednice potpisuje predsjednik Upravnog odbora i Sekretar Udruženja.

Zapisnik se usvaja na sljedećoj sjednici Upravnog odbora.

Ukoliko neko od članova Upravnog odbora ima primjedbi na zapisnik koje su opravdane, iste se unose u zapisnik.

Predsjednik Upravnog odbora Udruženja potpisuje sve akte i ostale pismene dokumente koji se odnose na rad Upravnog odbora Udruženja u skladu sa ovim Statutom, zastupa Udruženje i prenosi ovlasti na ostale članove Upravnog odbora.

Član 32.

Predsjednik Udruženja

Predsjednika Udruženja bira Skupština nadpolovičnom većinom prisutnih članova Udruženja.

Imenovanje se vrši na period od četiri godine bez ograničenja mogućnosti ponovnog imenovanja.

Skupština Udruženja može razriješiti Predsjednika i prije isteka perioda na koji je izabran.

Član 33.

U vršenju svojih ovlaštenja Predsjednik je obavezan djelovati u najboljem interesu Udruženja i članova Udruženja.

Član 34.

Predsjednik Udruženja zastupa i predstavlja Udruženje, u okviru kojih ima prava, dužnosti i odgovornosti da:

Vodi poslovanje Udruženja i odgovoran je za zakonitost rada Udruženja, te donosi odluke u okviru programa rada i planova razvoja Udruženja;

Zaključuje ugovore i sklapa druge sporazume bez ograničenja u okviru donešenih planova i programa rada Udruženja;

Rukovodi i odgovara za organizaciju materijalno – finansijskog poslovanja i cjelokupnog rada Udruženja, kao i njegovog funkcioniranja u skladu sa državnim zakonima;

Naredbodavac je za izvršenje finansijskog plana Udruženja;

Brine se o pravilnom korištenju imovine Udruženja, o urednom obavljanju materijalno – finansijskog poslovanja, stručnom, zakonitom i blagovremenom vršenju stručnih i administrativnih poslova;

Predlaže donošenje svih akata iz nadležnosti Skupštine i Upravnog odbora Udruženja;

Planira, programira i izvršava sve radnje u okviru realizacije projekcija stručne, finansijske, marketinške, reklamno – promotivne, medijske i svake druge djelatnosti Udruženja;

Izvršava sve odluke Skupštine i Upravnog odbora;

Ima i druga prava i obaveze utvrđene općim aktima Udruženja i Zakonom.

Član 35.

Predsjednik Udruženja je odgovoran da poslovanje Udruženja vodi po mjerilima Zakona, odredbama Statuta Udruženja i odlukama organa upravljanja u Udruženju.

Predsjednik Udruženja se posebno obavezuje da za poduzimanje sljedećih radnji pribavi saglasnost Skupštine ili Upravnog odbora Udruženja:

 • Raspolaganje udruženjem u cjelini ili nekim njegovim dijelovima;
 • Sve vrste raspolaganja i opterećenja na uloženu imovinu;
 • Investicije, posebno pribavljanje trajnog imetka, koje nisu utvrđene odlukom Skupštine ili Upravnog odbora Udruženja;
 • Preuzimanje obaveza i zalaganje poslovnih sredstava, kao i svako prenošenje uložene imovine ili stavljanje pod hipoteku imovine Udruženja.


Član 36.

Predsjednik Udruženja je odgovoran za provođenje utvrđene poslovne politike Udruženja, kao i za neostvarivanje planiranih poslovnih rezultata Udruženja.

Predsjednik Udruženja je obavezan jednom godišnje ( na redovnoj skupštini ), podnijeti pismeni izvještaj o radu Udruženja na usvajanje Skupštini.

Ukoliko izvještaj o radu ne bude usvojen dvotrećinskom većinom, smatra se da je predsjednik Udruženja razriješen svoje dužnosti.

Član 37.

Sekretar Udruženja

Udruženje ima svog sekretara koji vodi administrativne poslove i brine se o javnosti rada Udruženja.

Sekretara Udruženja imenuje Upravni odbor, te je za svoj rad odgovoran istom.

Član 38.

Sekretar Udruženja je odgovoran za pravno-stručnu pripremu, podršku i praćenje u organizaciji i zakonitom provođenju postupka sazivanja, održavanja i odlučivanja skupštine Udruženja, sjednica Upravnog odbora, kao i drugih odbora i/ili stručnih komisija imenovanih od Upravnog odbora ili Predsjednika Udruženja za pripremu prijedloga i/ili provođenje odluka, te osigurati da se zapisnik skupštine sačini u roku od 30 dana od dana održavanja skupštine.

Sekretar Udruženja je obavezan da:

 • Koordinira rad članova Upravnog odbora;
 • Brine se i vodi evidencije o članovima Udruženja;
 • Čuva pečat Udruženja;
 • Priprema, otvara i evidentira poštu;
 • Stara se o arhiviranju dokumentacije;
 • Vodi zapisnike sa sjednica organa i komisija;
 • Vodi administrativne poslove;
 • Brine se o blagovremenoj naplati prihoda;
 • Stara se o naplati članarine;
 • Vodi evidenciju o izdatim Čekovima;
 • Blagovremeno fakturira potraživanja Udruženja;
 • Sačinjava izvještaje o materijalno- finansijskom poslovanju Udruženja i dostavlja ih nadležnim organima i službama.

Sekretar Udruženja obavezan je prisustvovati skupštini i sjednicama Upravnog odbora.

Sekretar je radnik u stalnom radnom odnosu ili volonter, i po funkciji je član Upravnog odbora.

Odluku o imenovanju i izboru Sekretara ili o zasnivanju radnog odnosa Sekretara donosi Upravni odbor.

Član 39.

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor ima tri (3) člana, i to predsjednika i dva člana.

Nadzorni odbor imenuje, bira i razrješava Skupština.

Skupština Udruženja može opozvati članove Nadzornog odbora i prije isteka mandata.

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri (4) godine, sa mogučnošću reizbora.

Nadzorni odbor donosi poslovnik o svom radu.

Član 40.

Sjednicu Nadzornog odbora saziva predsjednik Nadzornog odbora, a u njegovom odsustvu zamjenik predsjednika Nadzornog odbora.

Sjednici Nadzornog odbora prisustvuje sekretar Udruženja, na osnovu čega sačinjava zapisnik.

Zapisnik sa sjednice potpisuje predsjednik Nadzornog odbora i sekretar Udruženja.

Zapisnik se usvaja na sljedećoj sjednici Nadzornog odbora.

Ukoliko neko od članova Nadzornog odbora ima primjedbi na zapisnik koje su opravdane iste se unose u zapisnik.

Član 41.

Nadzorni odbor vrši kontrolu nad pravilnom primjenom Zakona, Statuta i općih akata Udruženja, a naročito nadgleda materijalno- finansijsko poslovanje Udruženja.

Nadzorni odbor donosi odluke iz svoje nadležnosti većinom glasova prisutnih članova, a može punovažno raditi i odlučivati ukoliko su prisutni svi članovi ovog odbora.

Nadzorni odbor prati rad Upravnog odbora i po potrebi mu daje prijedloge i sugestije.

Nadzorni odbor podnosi jednom godišnje izvještaj Skupštini Udruženja.

Član 42.

Sud časti

Kršenje Statuta rješava Sud časti Udruženja.

Sud časti bira Skupština iz reda članova Udruženja.

Član Suda časti ne može biti funkcioner skupštine, niti član Upravnog odbora.

Sud časti ima tri (3) člana, a njih imenuje i razrješava Skupština Udruženja.

Mandat članova Suda časti traje četiri (4) godine, sa mogučnošću reizbora.

Sud časti donosi poslovnik o svom radu.

Član 43.

Sud časti je neovisno tijelo Udruženja koje odlučuje o povredama dužnosti i ugleda članova Udruženja utvrđenih Statutom ili drugim aktima.

Zahtjev za pokretanje postupka kod Suda časti može podnijeti Upravni odbor, Nadzorni odbor ili najmanje jedna desetina članova Skupštine.

U postupku pred Sudom časti mogu se izreči sljedeće mjere:

 • Opomena;
 • Pismena opomena;
 • Isključenje iz Udruženja.

Protiv odluke Suda časti može se podnijeti žalba Skupštini Udruženja u roku od 15 dana od dana prijema odluke.

Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana, računajući od dana uredno dostavljene žalbe.

Odluka Skupštine Udruženja je konačna.

VI IMOVINA UDRUŽENJA, STICANJE, RASPOLAGANJE I FINANSIRANJE UDRUŽENJA

Član 44.

Finansijsko poslovanje Udruženja vodi se na temelju finansijskih važećih propisa.

Ostvarivanje ciljeva i zadataka Udruženja, obezbjeđuje se:

 • Od članarine koju plaćaju članovi Udruženja;
 • Iz prihoda po osnovu sponzorstva, priloga i poklona;
 • Iz prihoda ostvarenih obavljanjem sporednih djelatnosti Udruženja, od strane objekata čiji je vlasnik ( osnivač ) Udruženja;
 • Donacijama i dotacijama;
 • Namjenskim sredstvima dobivenim od državnih tijela i drugih organizacija u svrhu ostvarivanja postavljenih ciljeva;
 • Iz drugih izvora, u skladu sa Statutom i Zakonom.


Sredstva Udruženja mogu se koristiti samo za obavljanje osnovnih djelatnosti Udruženja, radi unapređivanja osnovnih djelatnosti Udruženja.

Sredstva Udruženja pravično i korektno se raspoređuju za finansiranje aktivnosti na svim područjima na kojima Udruženje djeluje.

Član 45.

Obim, namjene, raspodjela i potrebe finansijskih sredstava utvrđuju se finansijskim planom za svaku godinu, u izuzetnim prilikama tromjesečno, što se utvrđuje posebnim aktom.

Član 46.

Imovinu Udruženja čine novčana sredstva, nekretnine, oprema, inventar i

arhivsko- bibliotečki fond.

Član 47.

Imovina Udruženja prvenstveno služi za ostvarivanje programskih ciljeva, te za uredno poslovanje Udruženja.

Predsjednik Udruženja može donijeti poseban pravilnik o finansijsko-materijalnom poslovanju uz saglasnost Upravnog odbora dvotrećinskom većinom.

VII INFORMIRANJE I JAVNOST RADA UDRUŽENJA

Član 48.

Rad Udruženja je javan.

Udruženje je dužno omogućiti nadzor nad zakonitošću rada nadležnim institucijama.

Javnost rada Udruženja omogućit će svim članovima nesmetan uvid u obavljanje aktivnosti na svim područjima na kojima djeluje Udruženje, kao i planiranje daljih aktivnosti.

Javnost rada Udruženja ostvaruje se pravovremenim i kvalitetnim izvještajem članova o radu Udruženja, pisanim izvještajima na posebnim skupovima, putem oglasne ploče i na druge načine.

Radi potpunije obaviještenosti javnosti i članstva Udruženje može izdavati periodična obaviještenja, biltene, časopise u skladu sa Zakonom.

VIII PROMJENE STATUTA UDRUŽENJA

Član 49.

Udruženje može vršiti statusne promjene u skladu sa Zakonom.

Izmjene i dopune Statuta može predložiti Upravni odbor ili jedna trečina članova.

Izmjene i dopune Statuta vrše se na način da Upravni odbor pripremi i skupštini dostavi materijale u formi nacrta, a koje Skupština usvaja dvotrećinskom većinom.

IX PRESTANAK RADA UDRUŽENJA

Član 50.

Udruženje će prestati sa radom kada to odluči Skupština sa dvotrečinskom većinom glasova ili po sili Zakona.

U slučaju da prestane sa radom Udruženje, imovina Udruženja prvenstveno se raspoređuje na izmirenje zakonskih i ugovorenih obaveza,a potom o imovini Udruženja odlučuje Skupština.

Po prestanku rada Udruženja izvršit će se popis cjelokupne imovine Udruženja, sastavit će se likvidacioni bilans, podmiriti finansijske obaveze, a o ostaloj nepokretnoj imovini odlučit će Skupština Udruženja.

Član 51.

Udruženje će trajati sve dok za to budu postojali zakonski uslovi ili dok Skupština Udruženja ne donese odluku o prestanku rada Udruženja.

Udruženje prestaje sa radom u sljedećim slučajevima:

 • Ako se rješenjem nadležnog ministarstva utvrdi da je Udruženje prestalo djelovati, na osnovu Zakona;
 • Ako se broj članova Udruženja smanji ispod broja određenog za osnivanje Udruženja;
 • Kada nadležno ministarstvo donese rješenje koje je konačno u upravnom postupku o prestanku rada Udruženja ili kada nadležni Sud donese pravosnažan akt kojim se zabranjuje rad Udruženju.


X POVEZIVANJE UDRUŽENJA SA DRUGIM OBLICIMA ORGANIZOVANJA

Član 52.

O uslovima i načinu povezivanja Udruženja odlučuje Skupština sa dvotrečinskom većinom glasova.

Član 53.

Udruženje se može povezati u statusne i ugovorne oblike povezivanja sa domaćim i stranim pravnim i fizičkim licima, u skladu sa Zakonom o čemu odluku donosi Skupština.

Udruženje će se naročito povezati sa, ugovornim povezivanjem, a u skladu sa Zakonom i statusnim oblikom povezivanja sa:

 • Srodnim udruženjima građana koji u svom radu afirmišu princip demokratije, poštivanja ljudskih prava, očuvanja tradicije i vrijednosti demokratskog društva;
 • Srodnim organizacijama koje štite okoliš, promovišu zdrav način života, te održivi razvoj
 • Srodnim organizacijama koje imaju iste programske ciljeve;
 • Javnim medijima u zemlji i svijetu koji prihvataju programske principe i opredjeljenja Udruženja.


XI PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 54.

Do donošenja općih akata kojima se regilišu određena pitanja, bitna za funkcionisanje Udruženja, Predsjednik Upravnog odbora Udruženja je ovlašten da donosi privremene odluke kojima će regulisati pojedina pitanja.

Član 55.

Izmjene i dopune Statuta donose se na način na koji se donosi i Statut.

Član 56.

Tumačenje odredbi ovoga Statuta vrši Skupština Udruženja.

Član 57.

Ovaj statut stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja, objavljuje se na oglasnoj ploči u sjedištu Udruženja, a dostupan je za uvid članovima na njihov zahtjev.

Broj: 01 – 4 /11.
Vogošća, 10. 03. 2011. godine


Predsjednik Skupštine:

Edin Hodžić, dipl. ecc

Solution Graphics